Përgjigjuni temës

Shkruaj në shifra numrin dyqind e njëzet e dy
Sipër