Shkrimi i numrave me shkronja

Miri

Anëtar drejtues
Për të shkruar me shkronja numrat deri në tri shifra, zbatohen këto rregulla :

Si një fjalë e vetme shkruhen numrat deri në 20 dhe numrat 20,30,…, 90,100,…900.

P.sh. 7-shtatë, 13-trembëdhjetë, 20-njëzet, 60-gjashtëdgjetë, 900-nëntëqind, etj.
Numrat tjerë nuk shkruhen si një fjalë e vetme.
P.sh. 45-dyzet e pesë, 572-pesëqind e shtatëdhjetë e dy, 1878-një mijë e tetëqind e shtatëdhjetë e tetë, 2017-dy mijë e shtatëmbëdhjetë, etj.
 
Sipër