Psikodiagnotistika

Joni

Moderator
Psikodiagnotistika

Psikodiagnotistika është = të ndajë, të dignotizojë për ata njerez të cilet nuk kan kerkuar për ketë dhe të tillet janë vetem deskriptiv të cilet nuk kan të bejnë asgjë me patologji , por që janë analizuar si të tillë , dhe se kjo është nje skenario me e komplikuar që une do ta paramendoja.

Analiza Psikologjike janë t e bazuara në Psikodiagnotistiken si test psikologjik , në qeshtjet psikosociale, që kan edhe lidheshmeri më qeshtjet juridike dhe rastet e vlersimit juridik , do të thorë janë në vlersimin e kapacitetit personal të shendetit të njeriut,ose të padrejtesis së trajtimit të tij,ka raste që edhe të burgosurit , kriminelet , patjeter kalojnë ne një test të tillë ne menyrë që të kenë denimin , trajtimin dhe gjykimin e merituar në bazät shendetsore psiqike .

Diagnozat e ndryshme të cilat edhe i etiketojnë femijet dhe të rriturit ne menyrat e padrejta dhe ato të padeshuriruara janë të renda që ti bajnë ne veten e tyre, dhe ai i clili i largohet sigmatizimit të vegjelve , rekomandohet që të provojë një pershkrim produktiv dhe me ketë ta perdorë një diagnotistikstrukturale e cila është një formë tradicionale e psikodiagnotistikes e cila nuk e patalogjizon ose nuk e fut në ndoj rangë pa pershkrim dhe pa e berë dallimin ne mes të individit me strukturat dimenzionale të ndryshme psiqike.
Psikodiagnotistika , në fjalë diagnotistikstrukturale nuk është as patologjike ose e renditur në ketë rangë por thjeshtë një deskriptiv shkencorë, dhe ata të cilet e mesojnë një analizë të tillë dhe tekniken e pershkrimit të ketij , janë të rekomanduar që të mesojnë sa më shumë nga e kaluara e tyre dhe dhe prejardhjen e ketij historiati, sepse për të perdorur diagnotistiken strukturale ose trajtimin patologjik nuk është edhe keshillë e preferuar.

Nje vendim ose shqyrtim duhet të behet cdo here para se një trajtim i një problemi psiqik të fillon trajtimin.. Kur kerkusi (pacenti që kerkon) është një i rritur i cili permes një bisede të vendimit se cka dhe si do të behet ose trajtohet ky pacient pra ne një bisedë ku analizohen se cilat probleme i perjeton pacinenti , cka dhe sa kohë mundet ai që kerkon të i kushtoj zgjidhjes së problemit. Psykodiagngotistika –të themi një vendim nga ana e një problemi psiqik vazhdon në menyren më të madhe sesa shqyrtimi psikologjik gjë në të cilen si objek janë femijet ose të rinjet për brengosje ose shqetesime ne jeten e tyre ne mesin shoqerorë dhe atë në pergjithesi..

Femijet ose te rinjet munden që shpesh nuk i perjetojnë problematikat e veta nga vetvetja , por është rrethi që i benë këta që të mos jenë mirë, ose nga ana e asaj që të jenë të lidhur ne mbrendesin e vetë , të jenë të deprimuar, ose që të reagojnë në menyren agresive. Një shqyrtim psikologjik në ketë rast ju ofron të rinjeve ose femijeve mundesin që të shprehen me ose pa fjalë.Kur të rriturit flasin, femijet lozin dhe më pas i shprehin ato veshtirësi që i perjetojnë në relacionet e veta. Për femijë që nga mosha 3-12 vjeq më se mirti dhe më se shpeshti u përshtatet një metodë e quajtur Ericametoda si një metodë e shqyrtimit, ku femijet do të ndertojnë ose lozin në një të themi kuti të zallit (reres), dhe kjo më pas kompletohet edhe me instrumentet e tjera projektive duke e futur ketu edhe metoden kognitive që të merret diagnosa e vertet dhe e pershtatur.
 
Sipër