Prektora 1 TASTIERA SHQIPE

A

Antoni

Vizitor
Falenderojmë vargmal.org për këtë mundësi
Dy fjalë


Prektora është një përshtatje shkronjore e tastierës për sistemin operativ Windows (7, Vista, XP, 2000 Pro) me anë të së cilës gjuha shqipe shkruhet me alfabet të plotë (ë, ç) sipas standardit QWERTY po aq lehtë sa dhe gjuhët e tjera, pa ngatërrim tastesh dhe pa kokëçarje.

Risitë e Prektorës 1:

pamj1.gif


Renditja shkronjore pas instalimit të Prektorës 1 - Pamja normale - Ruhet w, dhe shtohen ë dhe ç.


* Shkronjat ë dhe ç caktohen përkatësisht aty ku më parë ishin ; dhe [ - të cilat me radhën e vet rivendosen atypari (shiko pamjet)
* Shtim i theksimit të zanoreve é, á, ú, í, ý, ó.
* Shtim i zanoreve hundore â dhe ô si dhe i shkronjave gjermane ü, ä, ö, ß.
* Shtim i shenjave të përdorimit të përgjithshëm në shkresa si p.sh. €,™, ©, ®, ±, ÷, ‰, µ, etj.

Vargmal - Prektora, alfabet shqip për Windows dhe Mac OS

Udhëzimet për Windows 7


1. Shkojmë te "Start -> All Programs -> Prektora -> Përshtatja".

dr0.gif2. Shtypim mbi "Add" për të shtuar gjuhën e re bashkë me përshtatjen që instaluam.

dr1.gif3. Në dritaren që hapet shpalosim "Albanian (Albania)", nën të shpalosim "Keyboard" dhe zgjedhim "Prektora 1", e cila është përshtatja që instaluam. Shtypim "OK" për ta pranuar.

dr2.gif4. Verifikojmë që shqipja shfaqet në listën e gjuhëve. (Nëse duam ta vendosim si gjuhën kryesore të shkrimit shkojmë në listën më sipër "Default input language"dhe zgjedhim "Albanian (Albania) - Prektora 1".) Shtypim "OK" për të përfunduar me përzgjedhjen.

dr3.gif5. Prej këtu e tutje, mund të këmbehet mes gjuhëve me anë të tasteve "ALT
+ SHIFT" ose në treguesit që shfaqen në shiritin e fushëpunës.

dr4.gif
Udhëzimet për Windows XP

1. Shkojmë te "Start -> All Programs -> Prektora -> Përshtatja".

vp0.gif2. Në dritaren që hapet shtypim mbi "Add" për të shtuar gjuhën e re bashkë me përshtatjen që instaluam.

vp7.gif3. Në dritaren që hapet klikojmë mbi listën e parë për të zgjedhur gjuhën shqipe, "Albanian".

vp8.gif


vp8b.gif4. Në listën e dytë zgjedhim diku më poshtë përshtatjen "Prektora1".

vp9.gif


vp9b.gif5. Shtypim "OK" për të përfunduar me përzgjedhjen.

vp10.gif6. Shtypim dhe këtu mbi "OK" për të pranuar shqipen me përshtatjen e re në listën e gjuhëve të sistemit.

vp11.gif7. Nëse dëshirojmë që shqipja të përdoret vetiu në çdo program të Windows-it, në fushën "Default Input Language" (sipas fotos më lart) zgjedhim "Albanian - Prektora1" dhe në fund shtypim OK.
 
A

Antoni

Vizitor
Udhëzime shtesë

Udhëzime shtesë

- Për ta zgjedhur shqipen gjuhë themelore shkrimi të sistemit, në dritaren e pikës 2 (ku n.q.s. kemi aktivizuar treguesin e gjuhës, mund të shkojmë më shpejt duke djathtë-tokur mbi tregues dhe duke zgjedhur "Settings"), lart, në listën "Default input language" zgjedhim "Albanian - Prektora1" dhe "OK" për të pranuar ndryshimin. Tanimë gjuha e parë në përdorim do të jetë shqipja.

- Përshtatja "Prektora1" mund t'i shtohet dhe cilësdo gjuhe tjetër që i përket standardit perëndimor dhe evropianoqendror (latin 1, ISO-8859-1, ISO-8859-2, kodit 1252 ose 1250) duke ruajtur po atë vendosje shkronjore! Nëse nuk dëshirohet të instalohen mbi një gjuhë në sistem, kjo do të ishte zgjidhja e këshilluar për të vazhduar përdorimin e shqipes dhe në gjuhë tjetër. Kështu për t'ia shtuar përshtatjen një gjuhe tjetër ndjekim hapat nga pika 3, por aty nuk zgjedhim më "Albanian", por gjuhën së cilës duam t'i bashkëngjisim Prektorën1. Për të këmbyer mes përshtatjesh brenda një gjuhe përdorim prekat "CTRL + SHIFT".

Punë të mbarë!
 
Sipër