NJOFTIM PËR SHPALLJE LËVIZJE PARALELE, SPECIALIST NDËRTIMI

Sipër