NJOFTIM PËR MBYLLJE PROCEDURE LËVIZJE PARALELE PAS VLERËSIMIT PARAPRAK

Sipër