Përgjigjuni temës

Shkruaj në shifra numrin treqind e tridhjetë e tre
Sipër