Ftesë për dëgjesë publike

B

Bashkia Mirdite

Vizitor
Në kuadër të hartimit dhe miratimit të Treguesve Fiskalë për vitin 2021, Bashkia Mirditë nëpërmjet Drejtorisë së Taksave dhe Tarifave Vendore, ka filluar diskutimin dhe dëgjesat publike në të gjitha Njësitë Administrative sipas një grafiku të miratuar

Vazhdoni të lexoni...
 
Sipër