Fjalor interneti

J

Jani

Vizitor
Fjalor interneti

A

Account
Regjistrim, e mbajtur mbi rrjete lokale dhe me sisteme
operative shumeperdoruesish, e cdokujt perdoruesi i autorizuar nga
administratori i sistemit. Ky veprim ka qellime identifikuese dhe
sigurimi. Permban nje emer perdoruesi dhe nje password (shih).
Agent
Program qe ka per detyre te kerkoje informacione mbi nje teme te
specifikuar nga perdoruesi. Perdoret edhe per te treguar nje program
ne gjendje ti beje te ditur perdoruesit qe nje proces ka perfunduar
ose qe nje ngjarje e parashikuar ka ndodhur.
Akamai
Shoqeri e krijuar nga nje kerkues i MIT, me qellimin te
permiresoje sherbimet (shpejtesi, eficence etj) te Internetit. Mund te
arrihet ne adresen url: Company History | Akamai.
Kuptimi i vertete nga gjuha Hawaiane: (i mencur, i zgjuar).
Applet
Kod i shkurter programimi. Perdoret vecanerisht ne referim te
aplikimeve te gjuhes Java (shih) sipas normave te thirrura nga nje nje
faqe HTML.
Arpanet
Rrjet i realizuar me 1969 nga Ministria e Mbrojtjes se SHBA
nepermjet Advanced Research Projects Agency (ARPA). Mbi te eshte
eksperimentuar dhe ndertuar Interneti.
 
J

Jani

Vizitor
Re: Fjalor interneti

Re: Fjalor interneti

B

Backbone
Rrjet lidhjeje me shpejtesi te larte ndermjet qendrave te
komutimit (shih), Kuptimi fjale per fjale (shtylla kurrizore).
Band
Game e vazhdueshme frekuencash e perdorur per nje qellim te
vecante, per shembull transmetime te dhenash.
Bandwidth
(gjeresi bande) Matje e kapacitetit te komunikimit ose
shpejtesise se transmetimit te nje qarku a nje kanali. Matet ne bps
(bit per sekond) nese qarku eshte dixhital dhe ne Hz (cikle ne sekond)
nese eshte analogjik.
BBS
Akronim i Bulletin Board System, buletin elektronik ne te cilin
perdoruesit mund te lene mesazhet e tyre. Shume BBS kerkejne
regjistrimin e perdoruesit.
Bit
Shkurtim i b(inary) (dig)it. Njesia minimale e informacionit qe
perdoret nga kalkulatoret. Ne forme binare, bit-i mund te jete 1 ose 0
ose nje kusht logjik i vertete ose i rreme. Nje grup prej 8 bit perben
nje byte (shih).
Bombim
Nderprerja drastike e proceseve funksionale te nje kompiuteri;
shpesh per shkak te nje perdorimi te gabuar te hapsirave te memories.
Boot
Ndezja e kompiuterit ose e startup.
BPS
Akronim i "Bit Per Sekond". Bit ne sekonde, permasa e shpejtesise
se nje modem-i.
Browser
Software qe i lejon perdoruesit te vizualizoje dokumenta HTML
te nxjera nga World Wide Web, nga nje rrjet tjeter ose nga vet
kompiuteri i tij. Pjesa me e madhe e browser-ave jane edhe ne gjendje
te hapin file audio dhe video. Kuptimi fjale per fjale do te thote
(shfletues).
Byte
Shkurtim i binary term. Njesi informacioni e perbere nga nje
sekuence prej 8 bit. Sasia e memories dhe aftesite e memorizimit te
nje kompiuteri jane pergjithesisht te shprehura si shumfish te byte:
kilobyte (1024 byte ose 1 KB), megabyte (1.048.576 byte ose 1 MB) apo
gigabyte (1.073.741.824 byte ose 1 GB). Ekzistojne edhe sisteme ne te
cilet byte-i eshte i perbere nga me pak ose me shume se 8 bit. Mos
ngaterroni shkurtimin e byte, B e madhe, me ate te bit, b e vogel.
 
J

Jani

Vizitor
Re: Fjalor interneti

Re: Fjalor interneti

C

Cache
Pjese e memories se kompiuterit, ne te cilen ruhen perkohesisht
disa te dhena.
Carrier
Furnizues sherbimesh telekomunikacioni i cili posedon centrale
komutimi (shih) ne rrjet.
CERN
Laborator europian i fizikes berthamore ne te cilin u zhvillua
konferenca e pare mbi World Wide Web. Konsiderohet vendi i lindjes se
teknologjise WWW. Kerkimet mbi teknologjine WWW dhe percaktimi te
standarteve relative i jane besuar tani World Wide Web Consortium-it
(W3C http://www.w3.org).
Chat
Bashkebisedim ne kohe reale midis shume personave nepermjet
kompiuterit.
Cyberspace
Term i shpikur nga shkrimtari amerikan William Gibson, qe
tregon ambientet e reja virtuale te krijuara nga interaksioneve
inovative sociale qe ndodhin nepermjet komunikimit informatik.
Client
Ne nje rrjet lokal ose ne Internet, kalkulator qe hyn ne burime
te rrjetit te bashkendara apo te furnizuara nga nje kalkulator tjeter
i quajtur server (shih).
Cookie
Bllok te dhenash (ne format teksti) i memorizuar nga nje server
ne Web mbi nje sistem klient. Perdoren per te identifikuar
perdoruesit, per te udhezuar serverin te dergoje nje version te
personalizuar te faqes Web qe kerkohet, per te derguar te dhena te
account-it te perdoruesit dhe per qellime te tjera administrative.
Cracker
Person qe kalon permasat e sigurimit te nje sistemi informatik
dhe arrin hyrjen e pa autorizuar. Pergjithesisht me qellimin e vetem
te hyje ne sistem.
Cracking
Veprim kopjimi ilegal i software tregetar, duke dhunuar dhe
thyer celsat e mbrojtjes dhe regjistrimit te perdorura.
Crash
Nderprerja e nje programi ose demtimi i nje njesie te diskut.
Nje crash programi shkakton humbjen e te gjitha te dhenave te pa
ruajtura dhe mund ta leje sistemin operativ aq te paqendrueshem sa
mund te kete nevoje per nje rindezje te kalkulatorit.
 
J

Jani

Vizitor
Re: Fjalor interneti

Re: Fjalor interneti

D

Database
Eshte nje bashkesi te dhenash. Permban kerkimin, renditjen,
rikombinimin, (shikimet) e shumfishta apo livelet e abstragimit te te
dhenave qe ndodhen poshte. Perkthimi fjale per fjale eshte banka e te
dhenave.
Decompression
Metode kodifikim/dekodifikim i sinjaleve qe lejon te
transmetoje (ose arkivoje) me shume informacione se ato qe ndryshe do
te gjenin hapsire fizike ne memorie.
Dedicated
Dispozitiv, program ose procedure te rezervuara per nje
detyre apo nje funksion unik. Per shembull quhet (Linje e dedikuar)
nje linje komunikimi private e marre me qira nga nje shoqeri
telekomunikacionesh.
Demo
Version me permbajtje funksionalisht te kufizuar i nje software-i
qe shperndahet falas per qellime demostrative dhe reklamuese. Shkurtim
i (demo(nstration)), demostrim.
Desktop
Zona e ekranit ne te cilen shfaqen te gjitha dritaret e
aplikimeve. Kuptimi fjale per fjale (tryeze).
Dial-Up
Lidhje me nje rrjet PC e kryer nepermjet thirrjes telefonike.
Digital firm
Rezultat i procedures informatike e bazuar mbi nje sistem
celsash asimetrik cift, nje publike dhe nje private, qe i lejon
nenshkruesit, nepermjet celesit privat, dhe marresit, nepermjet
celesit publik, te shfaqin dhe te verifikojne prejardhjen dhe
integritetin e nje dokumenti informatik apo nje bashkesie dokumentash
informatik.
DNS
Akronim i Domain Name System, sistem emertimi i domain-it. Nje PC
i dedikuar me nje database kryen konvertimin e emrit te host-it (shih)
ne nje adrese IP (shih).
Domain
Eshte pjesa e fundit e nje adrese Interneti, si (.com),
(.it), (.fr), (.de) etj. Ne gjeografine e rrjetit, domaini kufizon dhe
identifikon nje pjese te rrjetit. Identifikuesi i nje host-i
ripermbledh hierarki te ndryshme domainesh dhe nendomainesh.
Download
Veprimi i transferimit dhe kopjimit te file-ve me natyre te
ndryshme nga nje kompiuter tjeter ne PC personal. (Shkarkim)
Driver
Software ose seri udhezimesh qe i lejojne kompiuterit te
komunikoje me nje dispozitiv tjeter.
 
J

Jani

Vizitor
Re: Fjalor interneti

Re: Fjalor interneti

E

E-mail
Electronic mail ose poste elektronike. Metode komunikimi e
bazuar mbi kompiutera te lidhur ne rrjet, ne te cilin nje a me shume
perdorues dergojne/marrin mesazhe elektronike duke perdorur nje
program drejtimi te postes elektronike.
Extranet
Rrjete me teknologji Internet qellimi i te cilave eshte te
lidhin ndermjet tyre ne menyre te mbrojtur rrjete lokale
gjeografikisht te largeta.
 
J

Jani

Vizitor
Re: Fjalor interneti

Re: Fjalor interneti

F

FAQ
Akronim i Frequently Asked Question, pyetje te kerkuara shpesh.
Firewall
Nje dispozitiv hardware dhe/ose software qe per motive
sigurimi vendoset ndermjet nje rrjeti lokal dhe pjeses se jashtme,
duke kryer funksionin e filtrit mbi paketat e te dhenave ne hyrje dhe
ne dalje.
Freeware
Program per kompiuter i furnizuar falas dhe shpesh i vene ne
dispozicion ne Internet ose nepermjet grupesh perdoruesish.
Zhvilluesit e nje software te tille shpesh mbajne ta gjitha te drejtat
dhe perdoruesit nuk jane doemosdoshmerisht te lire te kopjojne apo
shperndajne me tej programe te tilla.
FTP
Akronim i File Transfer Protocol, protokoll (shih) per trasferimin e file-ve.
 
J

Jani

Vizitor
Re: Fjalor interneti

Re: Fjalor interneti

G

Gateway
Konvertues protokolli. Nje nyje specifike e aplikimit qe lidh
ndermjet tyre rrjete me karakteristika te ndryshme. Konverton kodet e
te dhenave dhe protokollet e transmetimit per te garantuar
nderoperimin.
GIF
Akronim i Graphics Interchange Format. Format standart per file-at
grafike ne WWW. Shume i perhapur sepse perdor nje metode kompresimi te
integruar qe zvogelon permasat e file-it.
GUI
Akronim i Graphical User Interface, interface grafike.
 
J

Jani

Vizitor
Re: Fjalor interneti

Re: Fjalor interneti

H

Hacker
Person hollesisht i afte ne analizen dhe perdorimin e sistemeve
te kalkulatoreve. Shpesh e perdorur ne sens negativ per te
identifikuar ata qe fale aftesive te tyre, hyjne ilegalisht ne
sistemet e kalkulatoreve. Term amerikan i perkthyeshem ne shqip (ai qe
i fut duart gjithkund). Shih edhe "cracker".
Hacker Crackdown
Operacion policor i kryer ne 1990 ne SH.B.A. kunder
hacker-ave informatik. E para ne llojin e saj dhe me e zgjeruara e me
e organizuara nga cdo perpjekje e meparshme.
Home Page
Faqja kryesore e nje adrese interneti, nga e cila mund te
niset navigimi.
Host
Kompjuter, i lidhur ne rrejt me kompiutera te tjere, qe zoteron
informacione ose sherbime.
HTML
Akronim i Hyper Text Markup Language. Gjuhe "e kodifikuar" per
formatimin e faqeve web dhe distribuimin e informacioneve relative.
Gjuha html kundrashenon tekstin dhe grafiken ne nje dokument, ne
menyre qe te udhezoje si browserat duhet te vizualizojne elementet e
mesiperm qe tu pergjigjen veprimeve te perdoruesit. Kuptimi fjale per
fjale: (Gjuhe markimi hiperteksti)
HTTP
Akronim i HyperText Transfer Protocol, protokoll (shih) per
transferimin e te dhenave ne formatin hipertekstual.
Hypertext
Pershkruan nje tip eksplorimi interaktiv ne linje. Lidhjet e
mbyllura ne fjale apo ne fjalite i lejojne perdoruesit te selektoje
tekstin (duke bere klik me mouse) dhe te vizualizoje menjehere
informacionet dhe materialin e lidhur me te.
 
J

Jani

Vizitor
Re: Fjalor interneti

Re: Fjalor interneti

I

IMAP4
Versioni i katert i protokollit IMAP. Akronim i Internet Message
Access Protocol. Protokoll ne gjendje t?i drejtoje mesazhet direkt ne
serverin e postes. Ne kete menyre eshte e mundur t?i hedhesh te gjithe
mesazhet ne server dhe te shkarkosh vetem titullin e tyre. Protokoll
tejet i perdorshem nese ke mesazhe qe permbajne attachment me permasa
te larta dhe ne rastin kur do t?i ndashe mesazhet mes shume
perdoruesish ose thjesht mund te hysh ne kutine e postes tende nga
kompiuter te ndryshem.
Internet year
Njesi matjeje kohore qe i korespondon 7 vjet ne boten
fizike.
Intranet
Rrjet lokal qe ?edhe pse nuk eshte e perdorshme nga jashte?
perdor teknologji Interneti.
IP
(adrese) Numer binar me 32 bit (4 byte) qe identifikon ne menyre
univoke nje kalkulator host (shih) i lidhur me Internet dhe me
kalkulatore te tjere, me qellimin te arrije komunikimin nepermjet
transferimit te paketave. Nja adrese IP paraqitet ne kete forme:
212.141.53.165
ISDN
Akronim i Integrated Services Digital Network, Rrjet digital me
sherbime te integruar. Sistem transmetimi i te dhenave me linje
telefonike, nepermjet lidhjeve te vecanta. Garanton nje shpejtesi me
te larte transmetimi.
ISP
Akronim i Internet Service Provider. Furnizues i sherbimit per
hyrjen ne Internet, pa ndermjetesine e te cilit nuk do te ishte e
mundur lidhja me rrjetin.
 
J

Jani

Vizitor
Re: Fjalor interneti

Re: Fjalor interneti

J

Java
Gjuhe programimi e zhvilluar nga Sun Microsystems dhe perdoret
per realizimin e aplikimeve te shperndara ne rrjet.
JPEG
Akronim i Joint Photographic Experts Group. Standart i perhapur
qe perdoret per pamjet fotografike. Shume browser web pranojne pamjet
JPEG si formati standart per vizualizimin e file-ave.
 
J

Jani

Vizitor
Re: Fjalor interneti

Re: Fjalor interneti

K

Kernel
Pjesa qendrore e nje sistemi operativ. Drejton memorjen,
file-at dhe periferiket, mban te azhornuar daten dhe oren, lancon
aplikimet dhe cakton burimet e sistemit.
Klient
Ne nje rrjet lokal ose ne Internet, kalkulator qe hyn ne burime
te rrjetit te bashkendara apo te furnizuara nga nje kalkulator tjeter
i quajtur server (shih).
Kompresim
Metode kodifikim/dekodifikimi te sinjaleve qe lejon
transmetimin (ose arkivimin) te me shume informacioneve nga ato qe
mund te kishin gjetur hapsire fizike ne suportin e memorizimit.
Komutim
Modalitet komunikimi qe perdor lidhje te perkohshme dhe jo te
perhershme per shkembimin e informacioneve ndermjet dy perdoruesve. Ne
rrjetet e kalkulatoreve komutimi i paketes i lejon te dhenave (paketa)
te vihen ne rruge (komutuar) nepermjet stacioneve ndermjetese qe, se
bashku, sherbejne per te lidhur dergues dhe marres.
Konvergjence
Midis disiplinash dhe teknologjish te ndryshme, per
shembull kur komunikime telefonike dhe informatike konvergojne ne
fushen e telekomunikimeve. Edhe (te arrijne se bashku).
 
J

Jani

Vizitor
Re: Fjalor interneti

Re: Fjalor interneti

L

LAN
Akronim i Local Area Network, rrjet privat e kufizuar brenda 10 km
per bashkendarjen e burimeve (HD, printera, modem-a dhe periferike te
tjera).
Logoff
Procedure dalje nga nje kompiuter host. Edhe logout.
Logon
Procedure hyrje ne nje kompiuter host. Edhe login.
 
J

Jani

Vizitor
Re: Fjalor interneti

Re: Fjalor interneti

M

Mailing List
Liste emrash dhe adresash poste elektronike te grupuar
nen nje emer te vetem. Duke derguar nje e-mail ne adresen qe
perfaqeson te gjithe listen, dhe automatikisht ose me nderhyrjen e
moderuesit te mailing list, do te ridergohet te gjithe pjestareve te
asaj mailing list.
MIME
Akronim i Multipurpose Internet Mail Extensions. Standart qe
shtrin SMTP-ne (shih) per t?i lejuar te dhenave me natyre te ndryshme,
te transmetohen nepermjet postes elektronike.
Modem
Akronim i derivuar nga bashkimi MODulator-DEModulator.
Dispositiv komunikimi qe i lejon nje kalkulatori te transmetoje
nepermjet nje linje telefonike standart, duke konvertuar sinjalin nga
analogjik ne dixhital dhe anasjelltas.
Motor kerkimi
Program i arritshem nepermjet rrjetit i cili eshte ne
gjendje te indikoje dhe furnizoje, sipas kerkeses se perdoruesit,
informacione te pranishme ne Internet.
MP3
Shkurtim i Mpeg1 Layer 3, format qe lejon kompresimin e file-ave
zanore duke mbajtur nje cilesi te krahasueshme me ate te nje CD audio.
MPEG
Standart kompresimi te pamjeve ne levizje.
Multimedialitet
Kombinim i tingujve, grafikes, animacionit dhe videos.
Per PC-ne keta tipe te ndryshme te te dhenave nuk jane vec bit.
 
J

Jani

Vizitor
Re: Fjalor interneti

Re: Fjalor interneti

N

Nerd
Ne gjuhen rinore amerikane tregon nje person te fiksuar, te
pafate dhe pak jashte mendjes. Shpesh identifikohet me (maniakun) e
kompiuterit.
Network
Sistem elementesh te nderlidhur per te vendosur nje komunikim
lokal ose te larget (remot) (me ze, video, te dhena, etj) dhe per te
lehtesuar shkembimin e informacioneve midis perdoruesve me interesa te
perbashket. Mund te jete i thjeshte, me nje kabell prej pak metrash i
shtrire midis disa kompiuterave, ose kompleks, si qindra mijra
kompiutera ne te gjithe boten te lidhur me kabllo me fibra optike,
linja telefonike dhe satelite. Nga anglishtja (rrjet).
Newbie
Perdorues i ri dhe jo ekspert i rrjetit.
Newsgroup
Grupe diskutimesh mbi tema specifike qe gjenden ne Internet.
Per te lexuar mesazhet dhe te marresh pjese ne diskutimet duhet te
jesh i regjistruar ne keto newsgroup.
 
J

Jani

Vizitor
Re: Fjalor interneti

Re: Fjalor interneti

O

Off line
Pershkruam kushtin se kur nuk je i lidhur ne Internet (ose me
pergjithesisht me nje sistem telematik).
On line
Ajo qe eshte lidhur me nje sistem telematik. Thuhet edhe per
perdoruesit kur perdorin nje kompiuter i cili vet eshte i lidhur.
Paralel
Modalitet transmetimi te te dhenave dhe bit-ve te kontrollit
njekohesisht mbi fije te lidhura paralelisht.
 
J

Jani

Vizitor
Re: Fjalor interneti

Re: Fjalor interneti

P

Password
Bashkesi karakteresh alfanumerike qe, te shoqeruara me nje
emer perdoruesi (user name), percaktojne ne menyre univoke ate
perdorues dhe e vertetojne per hyrjen ne nje seri burimesh. Nga
anglishtja (fjale kalim).
PCMCIA
Akronim i Personal Computer Memory Card International
Association. Shoqate konstruktoresh dhe furnizuesish e lindur vec me
qellimin per promovimin dhe perhapjen e PC Card. Kjo e fundit eshte
nje dispozitiv i heqshem, e cila ka formen te ngjashme me nje karte
krediti, e cila mund te permabje memorie te tipeve te ndryshme, nje
modem, nje pershtates per rrjete lokale ose nje hard disk.
Plug in
Program software qe mund te integrohet ne nje aplikim me te
madh per t?i dhene funksione te metejshme. Per shembull ne browserat
mund te futen plug in per te ekzekutuar file (pergjithesisht
animacione) qe perkundrazi nuk do te mund te njiheshin nga browseri.
Plug \’n\’
Play Sistem qe i lejon nje PC te autokonfigurohet per te
njohur dhe per te perdorur menjehere komponente hardware te lidhur ose
ndryshuar pergjate funksionimit. Eshte e mundur te lidhesh me
kompiuterin nje monitor tjeter, nje printer apo nje modem pa e
konfiguruar ne sistemin operativ.
POP
Akronim i Point Of Presence. Pike hyrje ne rrjet per tu lidhur me
koston e nje telefonate urbane.
POP3
Versioni 3 (ajo e tashme) e standartit Post Office Protocol.
Protokoll (shih) per server (shih) ne Internet qe merr, memorizon dhe
transmeton poste elektronike dhe per klient (shih) mbi PC qe lidhen me
serverin per te shkarkuar dhe te derguar poste elektronike.
Portal
Web site qe ofron nje game te gjere sherbimesh: informacion,
zbavitje, kerkim ne Internet, blerje on-line, e-mail dhe hapsira web
personale.
PPP
Akronim i Point-to-Point Protocol. Protokoll (shih) per
transferimin e te dhenave per te kryer lidhje telefonike, per shembull
mes nje kompiuteri dhe Internetit. PPP-ja ofron, ne krahasim me
protokolle te ngjashem, nje mbrojtje me te madhe per sa i perket
sigurise dhe ruajtjes se te dhenave perballe nje trafiku me te larte.
Nga anglishtja protokoll pike me pike.
Protokoll
Bashkesi rregullash standarte qe lejojne transferimin,
marrjen dhe njohjen e informacioneve mes makinave.
Provider
Furnizues i sherbimit per hyrjen ne Internet, pa
ndermjetesine e te cilit nuk do te ishte e mundur lidhja me rrjetin.
 
J

Jani

Vizitor
Re: Fjalor interneti

Re: Fjalor interneti

Q

Qafe shisheje
Shprehje qe tregon limitet e kapacitetit te nje sistemi
ne drejtimin e trafikut te te dhenave ne kushte ngarkese te larte.
Query
Bashkesi instruksionesh per te nxjerre te dhena nga nje database
dhe per prezantimin e vet atyre per perdorim.
 
J

Jani

Vizitor
Re: Fjalor interneti

Re: Fjalor interneti

R

RAS
Akronim i Remote Access Service. Software i Windows qe lejon te
arrish nje hyrje remote ne nje kompiuter te lidhur ne rrjet, dhe nga
ai te lidhesh me Internetin, nepermjet modemit.
Robot
Ne boten e World Wide Web, jane gjera te kuptuara pergjithesisht
si programme qe pershkruajne te gjithe rrjetin ne kerkim te
informacioneve per t?i indeksuar ne nje motor kerkimi ose per te
gjetur gabime ne web-site-et.
Router
Pergjate nje rrjeti komunikimi, dispozitiv qe merr nje pakete
te dhenash dhe e dergon ne makinen pasuese pergjate rruges se
dorezimit. I perkthyeshem me termin (rrugezues).
 
J

Jani

Vizitor
Re: Fjalor interneti

Re: Fjalor interneti

S

Serial
Modalitet transmetimi te te dhenave ne menyre sekuenciale mbi
nje linje te vetme transmetimi.
Server
Kompiuteri qe permban informacionin e nevojshem per perdoruesit
e quajtur klient. Komunikimi arrihet me kerkesen e nje sherbimi nga
ana e klientit dhe realizimin si vijim te detyres nga ana e serverit.
SGML
Akronim i Standard Generalized MarkUp Language. Gjuhe e perdorur
per pershkrimin e gjuheve te tjera strukturore te bazuara mbi kode per
krijimin e dokumentave. Gjuha HTML, per shembull, percaktohet
(definohet) nepermjet SGML.
Shareware
Software i mbuluar nga copyright, i shperndare mbi baze te
nje prove para blerjes. Pas nje fare periudhe kohe, kush deshiron te
vazhdoje te perdore programin ftohet te paguaje per te marre nje
version perfundimtar te atij programi (jo me (trial) apo (evaluation)).
SMTP
Akronim i Simple Mail Transfer Protocol. Pjese e TCP/IP (shih)
per dergim te mesazheve nga nje kalkulator ne nje tjeter ne nje rrjet.
I perdorur ne Internet per te rrugezuar posten elektronike.
 
J

Jani

Vizitor
Re: Fjalor interneti

Re: Fjalor interneti

T

TCP/IP
(Protokoll) Akronim i Transmission Control Protocol/Internet
Protocol. Protokoll per komunikimet mes kalkulatoreve. Eshte bere
standarti i faktit per transmetimin e te dhenave brenda rrjeteve,
perfshi Internetin.
Telnet
Protokoll qe lejon te lidhesh dhe te punosh nga nje kompiuter
remot. Duke u lidhur me nje sistem tjeter, perdoruesit mund te kene
hyrje ne sherbimet e Internetit qe mund te mos jene te disponueshme ne
kompiuterin e tyre.
 
Sipër