Figura stilistike të letërsisë

J

Jani

Vizitor
Figura stilistike të letërsisë

Figurat Stilistike ndahen në :
1. Figurat e kuptimit :
krahasimi, personifikimi, antiteza, kontrasti, hiperbola, litota, grotesku, simboli, paralelizmi figurativ.
2. Figurat e shqiptimit poetik (figurat tingullore dhe të intonacionit) :
pyetja retorike, pasthirrma, apostrofa, retiçenca (heshtja), pretericioni (tejkalimi), perseritja, epanastrofeja, epanalepsa, epifora, anafora, aliteracioni, paronomazia, onomatopeja, asonanca (zanoresia), kansonanca (bashkëtingëlloresia), pauza (ndërprerja).
3. Figurat e fjalëve dhe të shprehjeve :
metafora, katakreza, metonimia, sinekdoka, ironia, sarkazmi, asteimi, paradoksi, oksimoroni, perifraza, epiteti, alegoria, eufemizmi, antonomazia.
4. Figurat e fjalorit poetik (të leksikut) :
sinonimet, antonimet, homonimet, arkaizmat, neologjizmat, dialektizmat (krahinorizmat), barbarizmat (huazimet).
5. Figurat e sintaksës poetike :
inversioni, konversioni, enumeracioni, gradacioni, elipsa, pleonazmi, asidenti, polisidenti, kiazma.
 
Sipër