bimësia

  1. Miri

    Mirditë - Bimësia

    Mirdite - Bimesia Bimësia, pyjet Bimësia në Rrethin e Mirditës është e shumëllojshme, falë larmisë litologjike, relievit dhe kushteve klimatike. Larmia e saj fillon nga shkurret mesdhetare me gjelbërim të përhershmëm e deri tek kullotat alpine. Territori i gropës së Ndërfanës, ku përfshihet...
Sipër